Jak dlouho budete ničit pane Babiši tuto zemi? Vám nikdo nepředává informace, abyste jednal podle selského rozumu?

Spread the love

Drahý pane premiére, zkuste věnovat jednu minutu tomuto videu a začněte konat. Jinak se dopouštíte genocidy, jako Slovák na českém národě.

Vím, že se nebojíte Stvořitele nebe a Země, Jehovy Boha. Ale vlastní pud sebezáchovy, by vás, vaší rodinu, měl přimět k tomu, abyste začal navzdory všem vašim špatným a ničemným skutkům, nutit k tomu, abyste začal jednat rozumně.

Slíbil jsem vám, že to co vy děláte v skrytu, já, ve jménu Jehovy vojsk, ve jménu Stvořitele nebe a Země vynesu na světlo.

Takže drazí čtenáři, co se za tím vším skrývá? Co se stalo po roce 1989? Pracovníci STB, Stasi, KGB a všech ostatních tajných policejních složek nejen zemí východního bloku, byli rozmístěni do svých funkcí a začali plnit plány celosvětového tajného projektu, jenž je znám pod označením akce GOLGOTA. Celý projekt má tyto fáze:

 1. Socialistický blok přeměnit na surovinovou základnu takzvaného západního světa.
 2. Zřídit v těchto zemích prvovýrobu a montovny.
 3. Zbavit tyto země soběstačnosti
 4. Zisk odvádět na západ. Ten ekonomicky zkrachoval na počátku 80 let minulého století. Již nebylo co privatizovat, protože se všechny zdroje západní společnosti vyčerpaly.
 5. Nastolit kapitalismus v socialistických zemích, který ztratí sociální charakter. Přesný opak toho, co můžeme vidět například v Německu.
 6. Posílit sjednocením Německa jeho roli vůdčí síly a dosadit agenta Eriku do čela.
 7. Do funkcí v EU a národních vlád dosadit defraudanty a osoby vydíratelné (např. Ursula von der Leyen, Igor Matovič a další), kteří budou plnit svá zadání.
 8. Omezit suverenitu všech zemí tak, aby si vytvářeli nadnárodní organizace, které získají hlavní slovo v řízení zemí, skrze nevolené zástupce. Fíkovým listem těchto nedemokratických řídících orgánů se stane například evropský parlament, který jen bude na oko schvalovat to, co nevolené orgány vytvoří.
 9. Skrze korupční platy a doživotní výsluhu těchto osob, jenž projdou například Bruselskou mašinerií, se zajistí loajalita daných osob k nevoleným složkám.
 10. Vytvořením centrální evropské banky, tiskárny na peníze, se zajistí skrze nevolené, ale dosazené osoby s defraudantskou a jinak pochybnou minulostí, aby národní země přijaly obdobu Marshallova plánu, kterými si Deep State (Satanova synagoga) podmanila všechny západní země Evropy po roce 1945, kdy rozvoj jejich zemí bude zajišťován projekty, jenž jsou v zájmu skupin osob, řídících globální ekonomiku.
 11. Přeměnou národních bank na akciové společnosti, zajistit, aby tyto banky přešly pod nadnárodní kartel FEDU a CITY OF London. Dostat tyto bývalé socialistické země před rok 1953, ztrátou kontroly nad svým vlastním oběživem, tedy penězi.
 12. Zastavit válečné reparace, které mělo Německo těmto zemím vyplatit.
 13. Vytvořit neziskový sektor, jako páté kolony ve všech zemích, aby mohlo být přesunuto do cílových zemí obyvatelstvo, jenž bude postiženo plánovanými válečnými konflikty, cíleným hladomorem, suchem a jinými, skrze geoinženýrství zajištěnými procesy.
 14. Zkorumpovat novináře hlavního proudu, aby skrze jejich vliv, jejich informační pole, byla šířena demagogie a falešné zprávy, podle Goebbelsových slov: „100x opakovaná lež se stane pravdou.“.
 15. Skrze připravenou takzvanou pandemii, v čase, kdy bude lidstvo zotročeno lží a propagandou medií hlavního proudu, zajistit, aby vlády po celém světě, skrze vyvolanou paniku, uzavřeli své ekonomiky a zničili definitivně podniky a firmy, jenž nejsou pod globálním řízením.
 16. Strachem, jenž tato uměle vytvořená nemoc v laboratořích Spojených Států, Austrálie a Číny, donutit obyvatelstvo ve všech zemích světa, k přijetí celoplošných testování, jenž skrze nakažené testovací sady, způsobí, žetakto testované obyvatelstvo hromadně onemocní a pak obdrží vakcínu, jenž je značkou pro potřebný budoucí plánovaný proces. Díky tomu, země, které jsou prvovýrobou a montovnami, způsobí kolaps všech dalších ekonomik, protože nemocnost zajistí konec zásobování a pád logistiky. (Viděli jste co se stalo po celém světě, kdy takto uzavřeli Čínu na 8 týdnů. Smrtelně zranily všechny výrobní procesy a teď dojde k druhé fázi). TÍM SE SVĚTU VYSVĚTLÍ, ŽE NEMOC JE SKUTEČNÝM VINÍKEM A OČKOVÁNÍ JEDINÝM ŘEŠENÍM.
 17. Kdo nebude očkován, tedy označen, ocejchován, bude automaticky vyjmut ze společnosti, stejně, jako se to stalo židovskému obyvatelstvu v období Hitlerova Německa. Vlády připraví zákony o povinné vakcinaci. (V ČR nabyl tento genocidní zákon účinnosti od 1.7.2020. Proč je to genocidní zákon? Protože odporuje mezinárodním závazkům v Článku 3. charty OSN, Je v rozporu s ÚSTAVOU ČR).
 18. Všechny země světa na svých územích vyhlásí nouzové stavy, které jim umožňují v určitém smyslu omezit základní lidská práva a vynucovat si povinné značkování.
 19. Vzniklý stav způsobí občanskou neposlušnost a hledání  ZACHRÁNCE LIDSTVA.
 20. Vůdce, který je pro tuto úlohu vybrán, zajistí, aby jej svět a zotročené obyvatelstvo po celém světě milovalo a přijme jeho podmínky záchrany. Tento vůdce obnoví celosvětový socialismu a slíbí beztřídní společnost. Podmínka pro přijetí jeho plánu záchrany bude ta, že za zajištění bydlení, stravy a případně práce, se všichni zřeknou SVÝCH BOHEM DANÝCH PRÁV A SVOBOD.

Vůdce nakonec obrátí svou pozornost k těm, jenž budou říkat: “ To je LEŽ!“ Ty, za potlesku davu povraždí a nechá je ležet na ulicích, aby se vidělo, zda je nebeský Otec přivede po 3,5 dnech zpět k životu.

Jste součástí těchto procesů pane premiére. Vy víte, že je to PRAVDA. Jen vám zapomněli vaše řídící složky, vaši zaměstnavatelé říci, že s vámi počítají jen do fáze označkovaní lidí.

Příště se pane premiére Babiši, zaměříme třeba na novelu zákona o městské policii, na nové pravomoce, které obdrží od 1.1.2021.

Ve jménu mého Boha, Jehovy vojsk, ať je vám to známo a také všem lidem. Kristus přijde brzy. Ten učiní skutečný pořádek a nastolí PRÁVO a SPRAVEDLNOST.

Kristův věrný svědek a bratr.