18) Cesta k Otci

Spread the love

Sepsáno 24. října 2020 – článek zde

.

Pojďme a vystupme na Jehovovu horu

.

  Slyšel jsem již několikrát, že „cesta je cíl“, ale vždy zde vzniká otázka „jak může být cesta cíl, když právě ta mne někam vede?“ A tak stejně se děje v dnešní době to, že po celém světě  byl udělán z Božího syna  Jehošuy Krista – CÍL; a nebo ještě mnohem hůř… Ovšem on sám vždy říkal a říká: „já jsem Cesta, Pravda a Život“ a „nikdo nepřichází k Otci, leda skrze mne“. To jen na okraj, aby bylo známo, jak se věci ve skutečnosti mají. – Boleslav Křišťál

Milovaní bratři a sestry,

  dnes jsem obdržel po delší diskuzi od jednoho bratra tuto odpověď: „Milý Igore, osobně nepotřebuji, být velký v očích svých nebo kohokoliv. Sděluji a předávám, co jsem přijal a co věřím, že je pravda.„.

  Byl jsem veden k této odpovědi. Sami zkoumejte skrze modlitbu, zda je to v souladu s vůlí Otce, Jehovy Boha, či nikoli. Protože ne jak já si přeji, ale jak si přeje náš milovaný Otec skrze Krista, našeho Krále a vykupitele. Amen. 

  To já Jirko samozřejmě nezpochybňuji. Takto to vnímá mnoho bratrů a sester. Otázka je, kde čerpáme, skutečný zdroj, od koho jsme čerpali vodu života.

  Na co já stále upozorňuji? Že to poznání, které není ještě úplné, někdo má více porozumění, někdo méně, mu musí dát Otec. Jehošua je vzor, který nám byl předložen, abychom rozuměli Otcovu vyučování a dospěli jsme časem k tomu, že budeme v uvažování a v srdci sjednoceni právě s Kristem (1Kor 2:16).

  Jednota nevychází z nějakých dogmat, jenž předkládá nějaká instituce či jednotlivec. Vše, co je nám předkládáno samotným Otcem, skrze jeho Ducha je to, abychom porozuměli jeho dokonalé SPRAVEDLNOSTI. To je ten rákos, to jednotné měřítko, které obdržel Jan ve vidění a také Ezechiel.

  Klíč k pochopení je Pánova modlitba, proč musíme usilovat právě o tyto věci. Co je na prvním místě po oslovení? Jeto prosba, aby bylo očištěno Otcovo jméno. Proč? Protože má to jméno HLUBOKÝ VÝZNAM, KTERÝ JE SPOJEN SE SPRAVEDLNOSTÍ. Druhý příkaz: „Ať se děje tvá vůle, jak v nebi tak na zemi.“. Když správně porozumíme Otcově vůli a ta je v Písmu opět vyjádřena jasnými slovy: „Vůli Boha je, aby nikdo nezemřel, ale aby všichni dospěli k POKÁNÍ a POROZUMĚNÍ PRAVDY.“. Tak musíme pochopit, jaký je přesný Otcův plán, jeho kroky, jak toho chce dosáhnout.

  Třetí: „Přijď Království tvé.“. Proč potřebujeme, aby přišlo Kristovo království? Proto, aby tady byla skupina těch, jenž budou vládnout s Kristem? NE. Kristovo království má úplně jiný cíl. To vysvětluje až 20. kapitola Zjevení a závěrečná vzpoura. Pak je teprve vzkříšení spravedlivých a nespravedlivých. Bude se umírat v Kristově království během těch tisíce let? Bude, takže pořád nejsme v naplnění slibu o věčném životě, ten přichází až po soudu. Tak proč tisíc let a zase zmar? Co tím sleduje Otec? Víme jaká je jeho vůle!

  A to mohu pokračovat v rozboru modlitby dále. Pokud nerozumíme všem krokům, tak jak je má Otec naplánovány, Jehošua je jen vykonavatelem Otcovy vůle, pak se stane CO?! Že každý kdo není vyučen samotným Otcem, podle jeho slibu, že On sám vyučí, tak bude docházet k nejednotě. Výklad toho a výklad onoho se bude lišit. Ten řekne: „Jak se jmenuje Otec, to není důležité.“. Druhý řekne: „Mi stačí, že miluji Krista.“. Jiný zase: „Jednou spasen, provždy spasen.“ a tak dále.

  Proč ti úmyslně do všech detailů nerozebírám těch pár vět z Kristovy modlitby? Protože ti je musí vysvětlit samotný Otec Duchem. Každá jedna věta, jeden příkaz v té modlitbě je na jednu knihu. Odpovědi jsou ukryty v celém Písmu, ale pokud nám je samotný Otec nepropojí, pak vždy zavedeme vlastní učení.

  Poukázal jsem sestře na jeden příklad ve verši Jana 6:47. Do textu překladatelé, pod vlivem vlastních představ vložili slova „VE MNE“. Toto Kristus nikdy neřekl. Je to jen maličký detail, ale je to kvas, který zkvasil celé těsto. A takových míst je více. Zkus prosím o tom přemýšlet. Určitě v modlitbě k Otci skrze Krista, v Synově jménu. Pokud správně porozumíš všemu, co jsem ti nyní předložil, nejenom že budeme jednotní, bez dogmat, ale taky pochopíme, jak nebezpečné je být učitelem, když nemáme Otcem provedenou výuku.

  Určitě bychom si museli zatelefonovat a hovořit spolu přímo. Víš jak mne bolí, když vidím snahu mnohých, jenž si myslí, že učí správně? Mnozí to dělají z těch nejlepších pohnutek, ale sami zavádí na scestí. Proč Jehošua říká, že ti co budou odmítnuti, že jim „zbude pláč a skřípání zubů“Protože budou zničeni? Ne, tak se podívej co je Otcovou vůlí. To, co tím Kristus naznačuje je, že budou odmítnuti k nebeskému životu. Nebude jim dán podíl. A proč jim nebude dán podíl? Protože činili bezzákonnost.

  A co je tou největší bezzákonností? Že neučí druhé, že musí prosit Otce, jehož jméno je JEHOVA-H, ABY ON SÁM JE PŘIJAL ZA SYNY A DCERY A SÁM JE VYUČIL A TEPRVE POTÉ JE PŘIVEDL KE KRISTU.

  Zkus si dát do souvislostí Pavlova slova: „Já jsem sázel, Apollos zaléval, ale Bůh je ten, kdo činí vzrůst.“. Nebo: „Vzhledem k času, byste měli být učiteli, ale sami potřebujete, aby vás někdo vyučoval.“. Proč toto píše Židům? Protože je celou dobu v dějinách Otec vyučoval, ale oni mu nenaslouchali, a tak nepochopili mléko, tím je Kristus, jeho úloha ve vedení.

  A poslední informace: „Sám Satan se stále proměňuje v anděla světla…“Myslíš si, že když někoho podvede a bude to v jeho zájmu, že jej nebude utvrzovat v tom, co přijal?!

  Zkus Jirko už konečně pochopit, a i Vy, co to čtete, že já nikoho nevedu k tomu, aby následoval mé poznání, ale co stále říkám: „Musíme prosit samotného Otce, aby nám vše vysvětlil.“. Pak teprve pochopíme celého Krista, protože nás sjednotí stejným myšlenkovým postupem.

Pokoj tobě a tvé domácnosti.

Váš a Kristův bratr Igi