Kapitola 35.

Spread the love

.

Daniel
Tajemství ukončena, pečetě rozlomeny

. . .

-35-

Stalin opakuje Hitlerovy kroky

.

„i bude nabývat úspěchu až než bude rozhorlení dokonáno, neboť co je určeno, bude uskutečněno;“(Daniel 11:36b)

   Stalin přebral korunu krále Severu a začal budovat takzvaný socialistický blok. V letech 1945-1948 lidé v mnoha zemích toužili po rovnějším postavení ve společnosti. Mnohé země, které Sovětský svaz osvobodil od Hitlerovského Německa se rozhodly učinit sociální reformy. Byly znárodněny velké továrny, které mnohdy patřily chazariátu. To byl Stalinův a Talmudu velký úspěch. Skrze připravené kádry, jenž připravoval jeho komunistický aparát během druhé světové války, dokázal dobře organizovanými buňkami po celé Evropě pozvednout socialistická hnutí do té míry, že ve volbách dosáhly tyto strany velkých úspěchů. Evropa byla zničena a bylo potřeba vybudovat vše jakoby od začátku. Lidé po celém světě byli šokováni zvěrstvy na Židech, takže pro chazariát a talmudisty nebylo zatěžko na okupovaných územích Palestiny vytvořit po krátké válce stát Izrael. Obě strany tak nějak zapoměly oznámit, kdo že to Hitlerovi umožnil a poskytl všechny potřebné finanční prostředky.

   Všechny východní země znárodnily také banky a hlavně chazarům znárodnily ty centrální. Toto se chazariátu velmi nelíbilo a tak vymysleli Marshallův plán na obnovu Evropy. Tento plán měl pomocí půjček dostat tyto země zpět pod nadvládu chazariátu. Východní Evropa toto odmítla, a tak vzniklo velké napětí mezi východem a západem. Boží lid, který nesl Jehovovo jméno byl postupně infiltrován podle proroctví a z organizace se rychle stal Babylonský dům s vysokými hradbami, kterým dominovala Strážná věž. Na východní straně [král Severu] tuto organizaci zakázal a začal opětovně Svědky Jehovovy utiskovat. Díky tomu bylo potřeba infiltrovat tuto organizaci spolupracovníky tajných policií, a tak se vedení v socialistických zemích nechalo zkorumpovat. Členové tamních buněk však svou víru udržovali. Posledním hřebíkem do rakve organizace SJ byl rok 1975, kdy vedení organizace rozhodlo, že se bude učit, že tento rok dojde k Armagedonu a ten … opět nepřišel. Mnozí se začali zajímat o to, kdo je to vlastně vede. Dokonce jeden z členů vedoucího sboru, synovec prezidenta společnosti Fredericka Franze, Reymond Viktor Franz si všiml, že není vše v pořádku. Dostal za úkol připravit encyklopedii „Hlubší pochopení Písem“, a tehdy narazil na to, že učení o roku 1914 je velkým a falešným proroctvím. Protože miloval PRAVDU a OTCE JEHOVU, zapracoval do této encyklopedie i to, co odhalil. Vedoucí sbor měl několik schůzek, kde byl tento tzv. problém řešen. Chazariát ovšem zajistil, prostřednictvím svého vlivu některých zednářů, kteří po celou dobu působí i ve vedoucím sboru, aby hlasování o změně neprošlo. Pak byl tento náš bratr vyštván nejprve z vedení organizace a poté změnou směrnic, z organizace úplně. Více se dozvíte v jeho dvou knihách „Krize svědomí“ a „Hledání křesťanské svobody„. Tyto knihy otevřely mnoha Svědkům Jehovovým oči. Kdyby organizace WT mohla, nechá každého, kdo tyto knihy vlastní „nejraději upálit“. Co této organizaci zůstalo? Porozumění o tom, co je to to nefalšované mléko. Co to je? Poznání, kým nebeský Otec Jehova je, kým byl a je Syn Jehošua, proč musí být provedena změna v lidském uspořádání. Je to ale stále jenom mléko a ne hutný pokrm, který patří dospělým lidem.

   Co neučí v souladu s Písmem? Například tvrdí, že lidé po Armagedonu už budou žít věčně. To odporuje nejenom Izaiáši 65. kapitole a veršům 17-25, ale celému smyslu pro PRÁVO a SPRAVEDLNOST, MILOSRDENSTVÍ a LÁSKU AGAPE. Proč to tak je, najdete v dodatku této knihy. Přesto Otec Jehova úplně nezavrhl tuto organizaci a část těch, jenž v souladu s proroctvími byli povoláni, nechal je tam o nefalšovaném mléku poučit. Ostatní babylonské organizace nelpí na Bohu, našem Otci tak, jako to učí právě tato organizace.

  Ti, jenž milují celým svým srdcem, celou svou silou a veškerou myslí svého Otce Jehovu, ty poté přiměje prostřednictvím důkazů o špatnosti tohoto Satanova domu, aby vyšli. Uvrhne je na krátkou chvíli do osamocení, aby začali sami hledat Otce Jehovu a Jeho Syna Jehošuu a pak je spojuje dohromady, aby to byli oni, kdo se ujmou Dobré zprávy o Království. Propojí je i s ostatními povolanými, aby se Dobrá zpráva dostala ke všem národům a jazykům, aby Otec mohl ukončit Satanův svět válek a nenávisti. Halellů Jah národy země!

   Stalin i jeho nástupci jednají v pronásledování Božího lidu stejně, proto se Daniel zmiňuje o tom, že „bude nabývat úspěchu až, než bude rozhorlení dokonáno,“, to konečné rozhorlení má přijít až s Osmým králem, který pochází z krále Severu. Ještě se o tom zmíníme.

Vše se má takto dít až do „určeného času“. Tím časem je ČAS KONCE.

   Jak víme z dějin, nejenom Hitler se považoval za rovného Bohu, když pokořoval Boží lid, to činil i Stalin a jeho socialističtí vládci, takže se stavěli svým jednáním nad Boha bohů. Společné mají i toto:

   aniž bude upínat pozornost na boha svých otců ani na tužbu žen, aniž bude upínat pozornost na jakéhokoli boha, neboť nade vše velikým bude činit sebe.“ (Daniel 11:37)

   Ani chazar Hitler a ani Stalin a jeho následovníci nebrali v potaz boha svých otců, takže ve svém jednání nebrali na zřetel, že bohem jejich otců je Satan. Prostě si mysleli, že jsou nad jeho mocí a tak se vyvyšovali. Oba nebrali nikdy v potaz „tužbu žen“. Co to je? Tím je rodinný kruh. Děti vždy patřily státu a stát s nimi mohl nakládat podle své libovůle. Toto se děje i dnes, kdy juvenilní justice se pozvedá nad právem vychovávat děti. To teprve vše přijde, až bude Osmý král u moci. Myslíte si, že takovým způsobem V.V.Putin jednat nebude? Jste na velkém omylu. On musí spolupracovat a nový tzv. finanční systém to vše pouze podtrhne.

One thought on “Kapitola 35.

Comments are closed.