Kapitola 34.

Spread the love

.

Daniel
Tajemství ukončena, pečetě rozlomeny

. . .

-34-

Král Severu se stěhuje

.

„padat budou i někteří z rozvážně si počínajících k pročišťování při nich a k tříbení a k bělení až do času konce, neboť to bude ještě až do určeného času.“ (Daniel 11:35)

  Smutná doba, která nastává po roce 1945 a má být až do začátku ‚času konce‘. Ti, jenž obhájili svou víru v době velkého pronásledování, pak však mnozí padli. Jak? Dovolili totiž, aby nad jejich vírou začal panovat člověk. Organizace všechny sešněrovala pravidly, kdy není možné po přijetí křtu svobodně dále zkoumat Písmo. Tak se tato společnost, kdysi s opravdovostí milující Otce Jehovu, proměnila v organizmus, který lpí na rituálech svých učitelů. Lidé zažívají hluboké deprese, protože je už ubíjejí neustále a pořád dokola omílaná data o tom, kdy  Armagedon nastane, a poté, když se opět nic nestane přichází další „NOVÉ SVĚTLO„, které je opět tmou.

   Nechtějí chodit za druhými, ale dělají to z donucení, ne jako ti v Německu před a v průběhu války. Jejich současná služba není naplněna radostí z toho, že oznamují Otce a jeho slávu, ale jdou, aby měli v záznamech alespoň odslouženou nějakou tu hodinu. Nečiní tak všichni, ale většina ano. Přiznat to nesmí, opustit organizaci taky ne, jinak by ztratili kontakt s přáteli a příbuznými, kteří se hlásí také k této organizaci.

   Jedné sestře například organizace nařídila, že se musí rozvést se svým manželem, protože nedodržel nařízení o tom, že nesmí přijmout krev. Ta poslechla. Svého muže, kterého milovala, nahnala v jeho zoufalství do náruče cizí ženy. Pak začala zjišťovat, že v lidech, kteří se ujali vedení, asi není něco v pořádku (!?). Nakonec se k manželovi vrátila a zvrácenou organizaci opustila. Proč? Protože takto manipuluje s lidmi Satan a ne Otec, jehož jméno je Jehova.

   Jsme poctiví ve výkladu a proto nelžeme o skutcích, které Svědkové Jehovovi za druhé světové války zažili. Dnes však je ČAS KONCE a tato organizace je sice na stráži, ale na stráži Velkého města, VELKÉHO BABYLONU. „Vyjděte z něj můj lide“, k tomu vás vybízí Otec Jehova se Synem Jehošuou!!!

   „A ten král bude jednat podle své libovůle a sebe vyzdvihovat a velikým činit nad každého BOHA, a proti BOHU BOHŮ vyslovovat podivné věci, i bude nabývat úspěchu až než bude rozhorlení dokonáno, neboť co je určeno, bude uskutečněno;“ (Daniel 11:36)

   Jak Adolf Hitler, tak jeho nástupce bude jednat stejně, začne se vypínat proti Bohu bohů (Otci Jehovovi) a sám se nad něj vyvýší. Kdy se to stalo a jak? Druhá část Velké války způsobila, že se chazariát opět snažil Ruskou říši, tehdejší Sovětský svaz, oslabit. Díky rozvoji kolchozů a elektrifikaci se SSSR začal rozvíjet. Z negramotného národa se tak stal národ, kde všichni uměli číst a psát. Školství postupně zvyšovalo svou úroveň a děti se začali učit kriticky myslet. Samozřejmě to nebylo všechno růžové a díky vlivu Rotschildů na centrální banku SSSR, kdy v ní vlastnili 50%, a ovládali tak ekonomiku SSSR. Tomu chtěl Stalin postupnými kroky zabránit, ale vše se muselo dělat opatrně. Bolševici, kteří byli ve většině zprvu pod vlivem chazara Lva Trockého zajistili, aby vlivové síly Talmudu, prosazované přes Pravoslavnou církev, nemohly působit. Tato církev a i ostatní náboženské domy, byly ve válce s komunistickou vládou. Náboženství je opium lidstva, a v tom měli soudruzi pravdu. Divíte se, že to zmiňujeme? Tak to vysvětlíme. Bůh, náš Otec, nikdy nechtěl, abychom byly slepé a nepřemýšlející ovce!!! Přesně naopak. Chtěl, abychom o všem přemýšleli, po všem pátrali a toho dobrého se drželi. Satan však vymyslel náboženské domy, kde nad touto vůlí a přáním Otce vítězil duch modlářství, pověr a neznalostí Písma. Proto utvořil falešná učení a teologie, aby se mu ovečky sami podřizovaly.

   Věděl, že to funguje, jenže i komunistické hnutí je jenom určitým druhem náboženství stejně jako je evolucionismus, darwinismus a podobně. Otec Jehova vždy chtěl, abychom mu důvěřovali, že je tím, co oznamuje význam jeho Jména Jehova, že Působí, aby se stalo. Co to vlastně znamená? Že lidem vrátí ztracený věčný život a dá jim lepší vládu, než je ta Satanova. I naše děti přirozeně důvěřují nám rodičům, když jsou malé a na nás závislé, že jim nedáme k jídlu hada, ale něco, co je dobré pro jejich vývoj. Neptají se naše děti kde na to vezmeme, prostě věří, že to dostanou, že si večer budou moci lehnout a budou se moci přikrýt. A právě toto od nás Otec očekává, že mu budeme věřit ve všem, že budeme mít jistotu, že to zařídí a že je to pro nás DOBRÉ. Abychom ji měli, máme zapsaná proroctví, která se splnila či splní do puntíku.

   Trochu jsme odbočili, ale muselo to zaznít. Jak jsme zmínili, Stalin byl ve válce s náboženstvím. Když zjistil v roce 1937, co mu chazariát připravil, začal jednat a zbavil Trockisty moci. Byla to pátá kolona. Postupoval jako postupuje každý vládce, když zjistí, že jej chtějí protivníci porazit. Když započala druhá světová válka, část velení armády se zachovalo tak, že to Hitlerovi umožnilo rychlý průnik na území SSSR. Tehdy mu nezbylo nic jiného, než se obrátit o pomoc k těm, které sám hubil, na církev. Tak se dostal pod vliv Talmudu. Díky tomu začal celý národ stát za Stalinem. Tak začalo to, co je soupeřením Severu a Jihu, kdy Jih plní přání chazariátu a Sever zase Talmudu. Když se sionisté dohodli s Adolfem Hitlerem na postupu, jak to udělat, aby byli Židé donuceni opustit Německo a jím okupované země, aby se před jeho příchodem do těchto zemí sami přesunuli na území Palestiny a zanechali tam jenom ty chudé, které bylo potřeba splynovat, dohodli se tito Talmudisté se Stalinem, jak zajistí, aby se do této oblasti přesunula i část ruských Židů a Chazarů. Ti mu na oplátku pomohli v podpoře obrany vlasti. Stalin si vymohl na chazarských spojencích USA a VB, jak bude po válce vypadat jeho sféra vlivu a že on bude tím, kdo porazí Německo a dobude Berlín. Žádný chazarský spojenec nesměl předem obsadit Berlín, byť jen jeho malou část, aby koruna krále Severu, skončila na jeho hlavě. Pravděpodobně to netušil, že toto má získat, ale stalo se. Tak se koruna usadila na jeho hlavě. SSSR se v květnu 1945 stalo novým králem Severu. Proto Daniel zmínil slova „a ten král“ aby si čtenář uvědomil, že se něco významného stane.

   Král Jihu také posouvá svou korunu. Jak? Británie se díky dvěma válkám velmi zadlužila u USA, ovšem ty na válce nestydatě zbohatly. Tak se zrodil Beránek se dvěma rohy, jenž mluví jako drak ze Zjevení 13. kapitoly. Socialismus, který díky vlivu SSSR velmi rostl, to je ta ubitá hlava na divokém zvířeti, které vystupuje z moře lidstva, z jeho tužeb po lepší beztřídní společnosti.

   David Rockefeller, zástupce chazariátu, věnuje v New Yorku svůj pozemek, aby se na něm zřídila instituce, po které chazariát tak prahl od roku 1816 a konečně mělo divoké zvíře svůj obraz, čímž byla OSN. Na zřízení této instituce pracovaly USA a VB dohromady. Společnost národů, která měla OSN vytvořit už v roce 1919 a SSSR tam nechtěly státy přijmout, tehdy ON bojkotovaly Spojené státy. Teď, když SSSR se stalo králem Severu, mělo cestu do tohoto obrazu otevřenou. Potvrzuje nám Daniel nějak tyto události? Tak se podívejme do další kapitoly.

One thought on “Kapitola 34.

Comments are closed.