Kapitola 33.

Spread the love

.

Daniel
Tajemství ukončena, pečetě rozlomeny

. . .

-33-

Ti, jenž opouštějí svatou smlouvu

.

„vrátí se a rozhorlí se proti svaté smlouvě; tak učiní, ano, vrátí se a bude upírat pozornost na opouštějící svatou smlouvu.“  (Daniel 11:30b)

  Jak už jsme dříve zmínili, tak díky přístupnosti Bible se na světové scéně v 19. století začala objevovat určitá skupina lidí, která rozpoznávala, že učení babylonských náboženských domů jsou v rozporu s Písmem. Nejprve se oddělila od falešných nauk, že Otec, Syn a Duch svatý jsou nějaká božská trojice. Pak byl uhašen pekelný oheň babylonsko-egyptsko-řeckého pojetí a začala tato skupina seznamovat obyvatelstvo světa s tím, že jméno našeho milovaného Otce je Jehova.

   Satan nemá rád, když se Kristovy ovce volně potulují po planetě zemi bez řádného vedení z jeho strany, tak jim představil falešného proroka Ch.T.Russella, který byl s programem chazariátu obeznámen. Proto mu byl dán prostor v mediích té doby, aby je postupně začal organizovat. Tato skupina bratrů a sester si říkala Vážní Badatelé Bible. Nejprve tyto skupinky osob společně rozebíraly Písmo a jako pomůcku ke studiu používaly jeho Sionskou strážnou věž, která asi do roku 1910/11 nebyla doporučována více, než jako pomůcka, ale od těch let začal protlačovat myšlenku, která je dnes již mravním kodexem vzniklé organizace, že porozumět Písmu člověk nemůže, pokud nemá myšlenky Strážné věže za hlavní zdroj informací.

   Sofistikovaný systém nejprve položených otázek a následně šibalsky napsaných odpovědí, ovce této organizace indoktrinuje k tomu, aby si myslely, že jsou studenty PísmaŽádný jiný zdroj (než předžvýkané informace) se studovat nesmí a jiná diskuze, než v šabloně otázek a odpovědí, je nepřípustná. V opačném případě jsou okamžitě takové ovce brány na kobereček, kterému se říká tzv. pastýřská návštěva. Nezmění-li ovce svůj postoj, zasedne tribunál, takzvaný právní výbor, kterému k vyvracení námitek neslouží samotné Písmo, ale kniha, jenž se jmenuje „Paste boží stádo“. Tak jsou „nekajícné“ ovce vyloučeny a vytrženy ze svých rodinných a přátelských vazeb, a vyvrženy mimo sborovou obec. Ostatním se jenom oznámí, že se nesmí s takovou vyloučenou ovcí stýkat. Není sdělen důvod vyloučení, aby náhodou ostatní ovečky nemohly o problému … a případných námitkách, na který myslící ovce přišla, samy přemýšlet. Tato praxe exkomunikace nebyla zavedena od počátku, ale až od doby, kdy se do sboru vloudili lidé hladkostí, jak sám Daniel předpověděl.

   Jiný a zcela zásadní přístup mají starší sboru k takzvaným bratrům, jenž se dopouští pedofilie a hlavně k jejich obětem. Napadené děti si musí přivést dalšího svědka a nejlépe ještě další zneužité dítě, které chování často staršího či služebního pomocníka sboru usvědčí. Tak jsou pedofilové chráněni a sboru se toto nebezpečí neoznámí. V letech 2007/8 bylo těchto obětí okolo 32.000, jenž se sdružily v organizaci „Mlčící ovce“. Díky mnoha soudním procesům a hlavně mimosoudním vyrovnáním musí tato Satanská organizace platit měsíčně milionová odškodnění. Ovcím ve sborech se pak řekne, že je potřeba dalších prostředků k opravám sjezdových sálů a k pokrytí zvýšených nákladů na provoz.

   Vymývání mozků se zajišťuje na shromážděních prostřednictvím „studia Strážné věže“. Předpokládá se 100% účast ovcí. Vybraní jedinci pak zjistí nepřítomnost a zajistí se takzvaná dodatečná pomoc starších, kteří zjišťují důvody. Pokud tito vybraní muži neshledají důvody neúčasti za dostatečně závažné, přistoupí k „nemocné“ ovci podle příručky „Paste boží stádo“. V ovci se vyvolá pocit viny, že se odtahuje od samotného nebeského Otce Jehovy, aby činila pokání a už neopakovala to, že se nebude shromáždění účastnit. Přesně podle Satanova požadavku: „Všichni mne budete uctívat!“.

   Proč sdělujeme tyto všechny podrobnosti? Protože v roce 1931 vedení organizace přijalo název Svědkové Jehovovi. Tímto rozhodnutím si organizace přisvojila všechny proroctví k/o času konce, jenž jsou v Písmu, na sebe. 99% těchto členů organizace mělo opravdovou Lásku k Otci Jehovovi a našemu králi Jehošuovi. Chazariát se rozhodl tuto skupinu za svou víru potrestat. Tak se začalo plnit to slovo, které říká, že král Severu (Adolf Hitler) se rozhorlí proti Svaté smlouvě. To je ta stále stejná smlouva, která byla nejprve uzavřena v roce 1450 př.n.l. u hory Jabal El Laz a kterou Kristus udržoval jednu sedmici ve prospěch těchto potomků, jak jsme o ní psali při rozboru 9. kapitoly knihy Daniel.

   Co se stalo v roce 1933 když se Adolf Hitler ujal moci v Německu? Rozpoutal proti všem Badatelům Bible prudké pronásledování. Pogromy na Židy z jeho strany nastaly až v roce 1936 a vyvrcholily křišťálovou nocí. Od roku 1934 už začal Hitler připravovat pracovní tábory, kde byly zavíráni právě Svědkové Jehovovi. Toto vás samozřejmě neučí ve školách v hodinách historie. Pro tuto skupinu nepohodlných občanů byl vytvořen právní dokument, který jim měl zajistit okamžité propuštění z pracovních a koncentračních táborů, pokud se veřejně zřeknou své víry v Jehovu Boha. Třetí prezident společnosti J.F.Rutherford tuto nenávist k vážným badatelům ještě více roznítil, když doporučil(v podstatě nařídil) všem ovcím po celém světě, aby stejně jako to organizace udělala po dubnovém zákazu činnosti v Rusku v roce 2017, že mají Hitlerovi psát dopisy, aby přestal Svědky Jehovovy pronásledovat.

   Ještě než nastoupil Hitler do svého úřadu, potřeboval si zajistit podporu papežského stolce. S nímž vyjednal takzvaný KONKORDÁT (dohodu) skrze BUDOUCÍHO PIA XII, kde se zavázal výměnou za pronásledování Badatelů Bible, že jej papežský stolec podpoří jako toho, jenž nese korunu Svaté říše Římské. PROTO ADOLF HITLER OZNAČIL SVOU NĚMECKOU MOC JAKO TŘETÍ ŘÍŠI. Tak se naplnilo to, že bude muset vzít v úvahu ty, jenž opouštějí svatou smlouvu. Jak? Tak, že nechávají pronásledovat ty, co ji dodržují, ale sami skrze odpadnutí ji opouštějí, tedy ŘKC.

   První Římská říše byla od Augusta po Konstantina, druhá byla od rozpadu Říma do roku 1918 skrze krále jmenované papeži. Tím posledním byl Pruský císař Vilém II. Třetí říše pak trvala do května roku 1945. Aby Satan odvedl lidskou pozornost od správného chápání, kdo nyní drží na své hlavě korunu Severu, vytvořil fíkový list, takzvanou čtvrtou Říši římskou nejprve projektem, jenž se nazýval EHS (evropské společenství uhlí a ocele) až bylo vytvořeno EU, kde byla dosazena, jako hlavní lídr, dcera Adolfa Hitlera frau Angela Merkel.

   „I budou z něho povstávat paže, jež zneuctí svatyni pevnosti a odstraní ustavičnou oběť a zavedou pustošící ohavnost.“ (Daniel 11:31)

   Co se v Německu stalo v letech 1934 až 1945? Bylo rozhodnuto zřídit GeStaPo, které mělo shromažďovat informace od německé populace, aby upozorňovali nejen na Svědky Jehovovy, ale posléze i na další nepřátele říše. To jsou ty paže. Mezi tehdejšími Badateli Bible bylo mnoho těch, jenž měli skutečnou nebeskou naději. Písmo v jejich srdcích bylo na prvním místě a ti tvořili jakoby svatou tvrz, protože byli součástí chrámu, jenž nebyl stvořený rukama. Badatelé Bible byli zakázáni, takže jejich každodenní oběť, vzdávání chvály na ulicích nebeskému Otci Jehovovi byla ukončena, museli přejít do ilegality. To se dělo na všech územích, kde si wehrmacht vydobyl svou autoritu a GeStaPo pak bylo tou pustošící ohavností. Jak si ukážeme dále, tento způsob perzekuce následně převzal i další král Severu po Hitlerovi.

   „A zlovolně jednající stran smlouvy budou hladkými řečmi sváděni k odpadnutí, ale lid znajících svého Boha, ti budou silni a budou jednat, a rozvážně si počínající z lidu budou mnohým věnovat pozornost, když budou po mnoho dní padat mečem a plamenem a v zajetí a za kořist, a při jejich padání se jim bude pomáhat trochou pomoci, ale mnozí se k nim připojí s lichotkami;“ (Daniel 11:32-34)

   Někteří z Badatelů Bible podlehli tlaku a nabídce opustit koncentrační tábory, když se zřekli své víry a tak odpadli. Nebylo jich mnoho, ale pár jich bylo. Mnozí, ještě než opustili koncentrační tábory, své rozhodnutí odvolali, protože ‚fialové trojúhelníky‘, jak byli na mundůrech lágrů označeni, měli nástup na Appell platzu (appellplatz, nebo-li „buzer platz“ nebo také „buzerák“), kde museli vyprovodit ty, jenž podepsali dokument. Velká část z těch, co se dříve rozhodla podepsat, a svůj podpis v tu chvíli odvolala, tak byli před očima všech okamžitě zabiti.

   Ti, jenž skutečně znali svého Otce Jehovu a jeho Syna Jehošuu, ti zůstali raději v koncentračních táborech. Podle informací společnosti Strážná věž (Watch Tower) bylo na počátku pronásledování Hitlerem v tehdejším Německu asi 10.000 Svědků Jehovových. Mnozí byli skutečně zabiti, a na konci války jich bylo okolo 20.000. A tak se nakonec ukázalo, že si počínali rozvážně a dále vydávali svědectví o svém Otci Jehovovi. Museli tedy věnovat svou pozornost mnohým, když byli tak úspěšní. Mnozí dozorci se stali po skončení války Svědky Jehovovými, když viděli, jak se s nimi zacházelo a přesto je režim nezlomil. Ti ostatní, kteří se k nim začali připojovat později, to však nedělalo často z víry v Otce Jehovu, ale kvůli strachu, že předpovězený Armagedon už skutečně přichází. To jsou ty lichotky.

   Satan byl jednáním těchto bratrů tak rozlobený, že donutil chazariát, aby i na svém území začal Svědky Jehovovy během roku 1941 až 1944 také pronásledovat. Vzpomeňte si na to, co říká anděl o králi Jihu a jeho pronásledování Božího lidu v sedmé kapitole Danielovy knihy.

One thought on “Kapitola 33.

Comments are closed.