Kapitola 26.

Spread the love

.

Daniel
Tajemství ukončena, pečetě rozlomeny

. . .

-26-

Děti Izraele, Otec Jehova je věrný, vraťte se k němu!

Přivítejte Krále!

.

   Mnohým v dnešním Izraeli je bráněno, jak chazariátem, tak zastánci Talmudu, si číst v Danielově knize. Byla dokonce pronesena veřejná kletba proti těm, kdo by tak učinili! Zakázali a vytrhli z Izaiáše 53. kapitolu. Milovaní, na konci této knihy vám přineseme to, co vám tají, aby skončilo to, o čem píše apoštol Pavel, muž z kmene Benjamín, váš bratr, který hubil Boží sbor, tak jako to mnozí činíte i nyní VY, protože jste klopýtli.

Než se k tomu dostaneme, musíme si připomenout část Danielova verše:

   „a v polovině té sedmice bude zastavovat oběti, i oběť daru, a k dovršení ohavností tam bude pustošitel, a to až než se na pustošícího bude vylévat zhouba, a to určená.“ (Daniel 9:27)

   Jak Jehošua zastavil oběti? Tak, že jeho svatá krev s vodou stekla po stauru (dřevu) na slitovnici archy smlouvy, která byla v podzemí pod ním. Tak bylo dáno ‚stejné za stejné‘ podle zákona Otce, Jehovy Boha. Jehošua tak naplnil význam Otcova jména „JEHOVA ZACHRAŇUJE“.

   Kdo je tím pustošitelem? Je to Řím. Ale protože má být tento pustošitel přítomen až do samotného ČASU KONCE, stal se tím pustošitelem i chazariát, který dnešní Izrael mocně ovládá, ale tím konečným a posledním se stane dnešní král Severu a nástupce Říma.

   Co vysvětluje apoštol Pavel ve svých dopisech Hebrejcům a Římanům? Že Otec nechal děti Izraele klopýtnout, aby mohla být dána možnost i národům, jenž nejsou olivovníkem Izraele, aby na něj mohly být tyto národy také naroubovány. Až se naplní plný počet těch jedinců, co jsou z národů, obrátí Otec svou pozornost k vám, dětem Izraele, a ta doba už je nyní, protože bylo ukončeno VELKÉ TAJEMSTVÍ a byl tak otevřen k plnému pochopení svitek, jenž je popsán z obou stran, aby mohla zaznít sedmá trubka z knihy Zjevení!!!

   DĚTI ABRAHÁMA, IZÁKA a JÁKOBA, VRAŤTE SE, DO NÁRUČE KE SVÉMU BOHU a OTCI JEHOVOVI!!! PŘIVÍTEJTE KRÁLE JEHOŠUU!!!

Vždyť vám bylo řečeno skrze proroka Izaiáše:

מכף רגל ועד ראש אין בו מתם פצע וחבורה ומכה טריה לא זרו ולא חבשו ולא רככה בשמן׃

ארצכם שממה עריכם שרפות אש אדמתכם לנגדכם זרים אכלים אתה ושממה כמהפכת זרים׃

One thought on “Kapitola 26.

Comments are closed.