Kapitola 20.

Spread the love

.

Daniel
Tajemství ukončena, pečetě rozlomeny

. . .

-20-

Dobrá zpráva o Království v ČASE KONCE

a VELKÉ SOUŽENÍ

.

   „Pak zasedne soud, i budou jeho vládu odnímat k vyvracení a k ničení jí až do konce, a kralování a vláda a velikost království pod všemi nebesy bude dána lidu svatých Nejvyššího; jeho kralování – kralování věčné, a všechna panství mu budou sloužit a poslušnost prokazovat.“ (Daniel 7:26-27)

   Zde je to poselství DOBRÉ ZPRÁVY o KRÁLOVSTVÍ nádherně ukázáno. Moc a vláda chazariátu, krále Jihu, má být ukončena. Jak vysvětluje Daniel v dřívějších verších, stane se to před zničením ostatních králů, rohů nebo-li zvířat. Těm je prodloužen čas „o čas a období“ (Dan 7:12b). Lidstvo v tom čase si na USA a VB sice pár krát vzpomene, ale ten kdo bude hlavně ničen a vykořeňován až do konce, je chazariát sám. Proč? Protože chazariát není jenom v těchto dvou zemích. Skrze neziskové organizace je rozlezlý po celém světě. Jeho moc se bude neustále vynořovat a bude průběžně ničena.

   VÁM VŠEM, CO JSTE SE ROZHODLI ROZVRACET STÁTY A JEJICH LID, AŤ JE VÁM TO ZNÁMO! PADNETE A BUDETE NIČENI! VAŠE LŽI A VAŠE HANEBNÉ JEDNÁNÍ SKONČÍ I S TĚMI, KTERÉ JSTE ROZVEZLI PO VŠECH ZEMÍCH SVĚTA! NECHCETE TAK DOPADNOUT?! OKAMŽITĚ ČIŇTE POKÁNÍ A PROSTE O MOUDROST A VEDENÍ BOHA OTCE A JEHO SYNA!!!

   Boží království se nakonec stane viditelným pro všechny národy, jazyky a skupiny. Ti, jenž přijmou toto Království, budou těmi, o kterých mluví Zjevení ve 12. kapitole jako o velkém zástupu, jenž vyjde z hořící pece VELKÉHO SOUŽENÍ. Ti budou vítat jeho KRÁLE JEHOŠUU a také ty, kteří s ním budou vládnout!

   Ti budou poté stavět, ne pro druhé, ale pro sebe. Již nebudou rodit pro rozrušení a ani pro válku. Ne, vy esoterici, kteří věříte, že Satan je králem jenom černé magie a nechcete přijmout to, že i tu bílou ovládá. Pro vás, kteří jste uvěřili všem těm Chobotům, Iceikům a podobně, že Písmo je lež, pro vás tam místo nebude. Vaše transformace, kterou hlásáte, tu pohřbí Armagedon! Můžete hlásat lásku jak chcete, ale vaše srdce není nakloněno ke skutečné spravedlnosti. Nevzdali jste úctu skutečnému Stvořiteli nebe a Země, JEHOVOVI Bohu, ale stvoření, vesmíru a vesmírným cyklům a z OTCE jste učinili pouhý ZDROJ, nebo jakési universum!!!

   Napravte, prosíme, svá srdce dokud je čas!!! Mnohé z vás milujeme, neboť jste součástí našich rodin a vidíme, jak vás Satan podvedl. Jak zapůsobilo na Daniele to, co měl možnost vidět? Dnes vidíme v jasných a srozumitelných pojmech. Neměli bychom být v tom jemu podobní?

  „Až potud konec té věci. Já, Daniel – mé myšlenky mě velmi zneklidňovaly a jasné rysy mé tváře se na mně měnily, ale uchoval jsem tu věc ve svém srdci.“ (Daniel 7:28)

   Nyní si rozebereme osmou kapitolu Daniele, abychom mohli porozumět dalším veršům v jedenácté kapitole. Soupeř krále Jihu je totiž popsán právě zde včetně jeho konečné úlohy a jednání, abychom poznali, kdo to je.

One thought on “Kapitola 20.

Comments are closed.