Kapitola 18.

Spread the love

.

Daniel
Tajemství ukončena, pečetě rozlomeny

. . .

-18-

Rok 1945

milník a poslední změna krále Jihu

.

„a bude promlouvat řeči proti Nejvyššímu a svaté Nejvyššího bude potírat a bude zamýšlet měnit časy a zákon, i budou vydáni v jeho ruku po dobu a doby a půl doby.“ (Daniel 7:25)

  Pokud čteme správně celou 7. kapitolu knihy Daniel, tak si povšimneme, že je rozdělena do tří částí. Je to tak úmyslně, aby to, co má člověk pochopit, mu tak bylo úmyslně utajeno. Budeme-li brát v potaz náš tělesný sklon věci posuzovat tělesně a tedy bez vlivu Božího [svatého] ducha, tak to pochopíme tak, že anděl mluví o 3,5 letém období, které nastává až v ,čase konce‘.

Král Jihu má ale jiný úkol, to nám odhaluje opět Zjevení 13. kapitola verše 11 až 16.

   „A ze země jsem uviděl vystupovat další zvíře, i mělo dva rohy podobné beránkovi a mluvilo jako drak;“ (Zjevení 13:11)

   Zde je vidět něco, co musíme pochopit, kdy se to stalo. Hned na počátku této kapitoly knihy Zjevení se objevuje divoké zvíře, které vystupuje z moře, což znamená přirozeným způsobem a procesy, které jsou ovlivněny lidskými touhami a z toho vyplývající následnou potřebou dosazovat si nad sebou různé formy vlády. To zvíře má na hlavách koruny a rouhavá jména. Všimněte si prosím, že tak tomu není u zvířat z Daniele. Proč je tam to rouhavé jméno? To totiž představuje způsob vlády každé hlavy, jakým způsobem byla řízena daná společnost. Proto vám celou dobu vysvětlujeme, že Babylonská říše byla určitou formou řízení. Zde to byl konkrétně feudální systém. Médo-Persie byla zase kastovním systémem, a tak dále.

Celé to zvíře je tedy složeno ne z konkrétních zemí, ale z forem vlády. Těch forem je sedm:

  1. feudalismus – forma vlády plynula z královských rodů (Japonsko, Velká Británie atd.)
  2. kapitalismus – Francie, a rozvíjející se Izrael,
  3. otrokářství – Africké země
  4. fašismus – Itálie, Německo
  5. socialismus – SSSR a jeho satelity
  6. kastovní systém – Indie
  7. theokracie – islámské země

  Tyto hlavy mají na svých čelech rouhavá jména. Tvrdí o sobě, že jsou tím nejlepším lékem pro lidské uspořádání a zaštiťují se ideologií, kterou společnost daná vláda ve skutečnosti zotročuje. Mnohé tvrdí, že je to Boží vůle, aby tato uspořádání fungovala. Jedno dokonce tvrdí, že Boha nepotřebuje, ale vytváří si svého boha, kterého dosud nikdo neznal. Srovnej s Danielem 11. kapitolou a verši 36 až 38.

   Tímto způsobem se rouhají Otci Stvořiteli, Jehovovi Bohu, jehož jméno znamená v překladu „PŮSOBÍ, ABY SE STALO“ v pochopení příkazu „STAŇ SE!„. Náš Otec Jehova slíbil lidstvu, že skrze Boží království, jeho vládu, vytvoří spravedlivou společnost. To samé o sobě tvrdí ta společenská uspořádání. Tak se rouhají Otcově slibu!

   Těch deset rohů na jeho hlavách pak jsou konkrétní země, které podpoří ubitou hlavu, která bude vzkříšena, aby se stala sama Osmým králem, jak to anděl vysvětluje Janovi ve Zjevení v 17. kapitole. ROUHAVÉ JMÉNO JE IDEOLOGIE, NEBO-LI POLITICKÝ PROGRAM!!!

   Kdy se nám tyto hlavy sešli v jednom časovém úseku? Bylo to v roce 1945. Tehdy nám zaparkovaly tyto ideologie hezky spolu. Hledaným rokem je pak tedy rok 1945. Proč až tehdy? Protože to anděl vysvětluje právě na tom beránkovi se dvěma rohy. To zvíře vychází ze země. Ne z lidstva. Proč ten rozdíl? Protože je to výtvor chazariátu, aby mohl uskutečnit svůj velký sen. O jednom už jsme hovořili, tím byla snaha vytvořit LIGU NÁRODŮ, což nevyšlo. Druhým pokusem bylo v polovině VELKÉ VÁLKY vytvořit SPOLEČNOST NÁRODŮ, tu bojkotovaly Spojené státy a následně Německo. Podívejme se, co nám anděl odhaluje dále:

  „a vykonává všechnu pravomoc toho prvního zvířete před ním, a zemi a ty, kdo v ní sídlí, má k tomu, aby se jali klanět tomu prvnímu zvířeti, jehož smrtelná rána byla uzdravena.“ (Zjevení 13:12)

  Chazariát krále jihu, USA a VB, je narušován tlakem skutečných etnických Židů, kteří chtějí získat a vytvořit velký Izrael s hlavním městem Jeruzalémem. Protože vědí, že jim to chce chazariát umožnit, ale pro jiný cíl, než je jejich, neboť ovlivňují procesy a způsoby, které jsou nestrukturního charakteru. Celý projekt USA a VB dělá v myslích uvažujících lidí to, že svého budoucího osmého krále milují už nyní. To je to klanění se a podpora, kterou projekt USA a VB na světové scéně vytváří. Zdánlivě nesmyslná propaganda o tom, jak jsou USA a VB skvělé a Rusko je to špatné, se mnoha lidem zajedla. Mění se časy a zákony, jak říká Daniel, kdy to co je bílé, se stává černé a naopak. Obohacení cizí kulturou nepřizpůsobivých osob. Skutečný fašista je demokrat a skutečný demokrat je fašista, xenofob, rusofil, agent Ruska a podobně. Toto můžeme vidět na každém rohu.

Satan moc dobře ví, jak ovládat lidskou psychiku a vést ovečky na pastvu, kde si on přeje.

   „A koná veliká znamení, takže působí i sestupování ohně z nebe na zem před lidmi,a ty, kdo sídlí na zemi, svádí pro ta znamení, jež mu bylo dáno před tím zvířetem vykonat, a nařizuje těm, kdo sídlí na zemi, zhotovit tomu zvířeti, jež má ránu od meče a ožilo, obraz;“ (Zjevení 13:13-14)

  Chazariát krále Jihu zajistí, aby Německo před koncem války výměnou za bezpečnost mnoha vědců a samotného Adolfa Hitlera, předalo USA jeho tajnou zbraň, atomovou bombu v počtu dvou kusů. Projekt Manhattan nebyl tak úspěšný, jak nám chazariát tvrdil. Tyto dvě funkční bomby byly poté svrženy na hlavy Japonců, velkých přátel Adolfa Hitlera, aby svět viděl, jakou moc chazariát má. To je ten oheň z nebe. Co se chazariátu konečně podaří? VYTVOŘIT OSN, TEN OBRAZ DIVOKÉHO ZVÍŘETE!!!

↓↓↓ DOPLNĚNO 17.05.2022 ↓↓↓

V tomto článku zde jsme přinesli informaci, která potvrzuje, že byly v Japonsku shozeny Německé atomové bomby.

↑↑↑ DOPLNĚNO 17.05.2022 ↑↑↑

  Hlavní silou se v tandemu USA a VB stávají Spojené státy, a tak se koruna krále Jihu přesouvá z Velké Británie na USA.

  Ještě je potřeba pochopit, kdy se naplnil čas 3,5 let. Daniel sám vysvětluje, že to bylo před tím, než nastal jeho soud, myšleno rohu, beránka se dvěma rohy, abychom rozuměli správně. Těsně před tím, než si USA nasadilo na svou hlavu (roh) korunu Jihu, byly rozpoutány pogromy na ty, jenž přijali označení Svědkové Jehovovi. Možná jste zmateni, proč mluvíme právě o této skupině, když jsme je označili za stejný Satanův příbytek ve městě jménem Velký Babylon. To si musíme vysvětlit.

One thought on “Kapitola 18.

Comments are closed.