Kapitola 15.

Spread the love

.

Daniel
Tajemství ukončena, pečetě rozlomeny

. . .

-15-

Jak se v dějinách projevilo čtvrté divoké zvíře

.

   „Tehdy jsem zatoužil po pravdivém vysvětlení stran toho čtvrtého zvířete, jež se ukázalo lišícím se od nich všech, nadmíru děsivého, jeho zuby byly ze železa a jeho drápy z mosazi, požíralo, drtilo a zbytek svýma nohama rozdupávalo;“ (Daniel 7:19) /plnění od 64 př.n.l. – do dnešních dní/

   Daniel touží poznat pravdu o tom čtvrtém zvířeti a po této pravdě bychom měli toužit také, protože pak pochopíme, že má Otec Jehova vše pevně v rukou. Že Satan nic nemůže přidávat a ani ubírat ohledně dějů, jen to, co mu Otec dovolí. Ač vám, těm, co mu aktivně sloužíte tvrdí, že on zvítězí, tak vám lže, protože je závislý na Otci. A to stále.

   Možná se ptáte, proč tedy tu Satanovu ničemnost Otec připouští? Je to proto, aby už nikdo nikdy nezpochybnil jeho právo říci, že když vyžaduje naši poslušnost, že to není dobré. Sami se o tom přesvědčíte, pokud zůstanete na Satanově straně. A smutné je, že tak učiní mnoho lidí.

   „a stran těch deseti rohů, jež byly na jeho hlavě, a toho dalšího, jenž vzešel a tři zpřed něho padly, ano, onoho rohu, jenž měl oči a ústa mluvící příliš veliké věci, a jeho vzhled byl mohutnější než vzhled jeho druhů;“ (Daniel 7:20) /splnění 1913-2020 n.l./

    Až předložíme výklad a porozumění, pak také vy pochopíte, že měl Daniel velkou potřebu rozumět, protože si uvědomoval, že mu byly ukázány věci, které se týkají hlavně ČASU KONCE.

   „uviděl jsem, že onen roh vedl boj se svatými a přemáhal je, až než se dostavil Pradávný dní a svatým Nejvyššího byl odevzdán soud a došel čas, aby se svatí ujali kralování.“ (Daniel 7:21-22) /splnění: první část 1940-1944 n.l.; druhá část krátce po 2020/

   Zde je potřeba si všimnout, že jeho boj se svatými je ještě před soudem, tedy dobou, kdy vlastně bude velké soužení, které je součástí soudu první a druhé etapy lidských dějin pod Satanovou vládou. Kdo je tedy ten Pradávný dní? Je to samotný Jehova Bůh, který nemá počátek ani konec. Slovo, které je zde takto přeloženo, má v hebrejštině také význam věčný. Je potřeba si všimnout přesně toho, co je řečeno ve verších 11 a 12. Budeme se tím zabývat za chvíli, ale necháme mluvit anděla, jak ty věci vysvětluje Danielovi.

22 veršem končí to, co popisuje, že Daniel viděl.

.

Anděl vysvětluje

   „Řekl takto: To čtvrté zvíře, to bude čtvrté království na zemi, jež se ode všech království bude lišit, i bude požírat všechnu zem a rozdupávat a drtit ji.“ (Daniel 7:23) /splnění od 64 př.n.l. – do dnešních dní/

   Kdo je to čtvrté zvíře? Je to Řím, říše, která se od ostatních liší. V čem? Už jenom svým příběhem, který stál na počátku vzniku této říše. Odkojená dvojčata vlčicí. Dále pak tím, že to byla první republika na světě. Res public, věc veřejná, znamená, že se do řízení státu mohl zapojit lid. Byl to sice jenom pocit, který byl dán lidem Říma, jenž řečníci při svých projevech zdůrazňovali. Stejný princip, tak jako dnes, kdy sice volení zástupci lidu mají pocit, že něco řídí a řeční a hádají se, aby show mohla pokračovat, tak skutečné procesy ovládají zájmové a nadnárodní organizace pod vlivem tajných spolků a skupin, jenž známe například pod názvy:

   CFR – The Council on Foreign Relations, ROMA CLUB, BILDEBERG GROUP, EVROPSKÁ KOMISE, OSN, FED, LONDON CITY, ILLUMINATI, ZEDNÁŘSKÉ LÓŽE, SIONISTICKÉ HNUTÍ, CHABAD LUBAVITCH, SCULL AND BONES a další.

    Stejně jako v Římě, tak i dnes jsou politici jenom hlavami, které má dav vidět, ale skutečné řízení ovládají ti, co tisknou peníze, modlu tohoto světa, pro kterou se přináší ty nejvyšší oběti.

   Proto je psáno: „Láska k penězům je totiž kořenem škodlivých věcí všeho druhu a tím, že někteří o tuto lásku usilovali, byli od víry zavedeni na scestí a celí se probodali mnoha bolestmi.“ (1.Timoteovi 6:10, PNS 1991)

   Hlavním obdobím Římské říše, která ovládala Boží lid, bylo však řízení skrze theokracii, tzv. vůli boží, protože podpora pro krále byla závislá na podpoře těch, kteří ovládli svými podvody a falešnými naukami věřící lid.

   I dnes je například Vatikánu prokazována obrovská úcta, ale dnes je to prostředek, jak spojit nespojitelné skrze příkaz lásky k bližnímu. Ač železo, kterému se otvírá náruč, aby se asimilovalo do hlíny kultur, které dávno opustily středověk, nelze to spojit přesně tak, jak o tom mluvil Daniel králi Nebukadnecarovi v jeho snu. Co pak následuje v popisu této sochy? Tehdy má do ní udeřit kámen, který není udělán rukama a ten má sochu úplně zničit. Kdo je tím kamenem? Jak jsme si již vysvětlili, je to KRÁL králů a také PÁN pánů, JEHOŠUA KRISTUS !

   Ano, tato Římská říše se ve stylu a způsobu vlády následně rozprostřela po celé planetě a její pošlapávání a drcení zažíváme do dnešní doby. Její vliv bude trvat až do samotného konce.

   „A těch deset rohů: z něho, z toho království, bude povstávat deset králů a po nich povstane další, a ten se bude lišit od předchozích a tři krále bude umět ponížit,“ (Daniel 7:24) /splnění 1913-1945 n.l./

   Zde se dostáváme k tomu, proč jsme museli přerušit výklad jedenácté kapitoly Danielovy knihy. Znát dějiny, znamená rozumět i dnešním dějům. Výkladem pro porozumění tohoto verše bylo to, co se událo během období, kdy se Britské impérium spojilo s piráty a ovládlo tak moře a vytvořilo říši, nad kterou nezapadá slunce. To však není ta událost. Těch deset rohů mělo představovat tyto země, které dominovaly během 4 až 19 století nového věku. Ty se utvářely postupně rozpadem Římské říše. Jsou to Španělsko, Portugalsko, Holandsko, Itálie, Německo (které se prohlašovalo za pokračovatele svaté říše Římské), Francie, Osmanská říše, Maurové, Arménie a Byzantská říše. Mnozí pak viděli splnění v tom, že z bezvýznamného ostrovního vazalského národa, toho malého rohu, který vzešel posléze, začala vyrůstat mocnost, dnes známá jako Britské impérium, nad kterým nezapadá slunce.

   Britové postupně ovládly moře tak, že nejprve pokořili Španělskou flotilu, poté Francouzskou a nakonec tu obchodní Holandskou. Má anděl skutečně na mysli tuto událost?

One thought on “Kapitola 15.

Comments are closed.