Kapitola 14.

Spread the love

.

Daniel
Tajemství ukončena, pečetě rozlomeny

. . .

-14-

Danielův sen

.

    „Daniel se ujal slova a řekl: Ve svém vidění za noci jsem uviděl, že hle, na širém moři se rozpoutávaly čtyři větry nebes a z moře vystupovala čtyři převeliká zvířata, lišící se jedno od druhého. To první bylo jako lev a mělo křídla orla; i hleděl jsem, až než jeho křídla byla vyrvána a bylo nadzvednuto od země a na nohy jako člověk postaveno, a bylo mu dáno srdce člověka. A hle, jiné zvíře, druhé, podobné medvědu, a postavilo se na jedné straně, a v jeho ústech mezi jeho zuby tři žebra; a takto mu řekli: Vstaň, nažer se mnoha masa! Po tomto jsem uviděl, že hle, jiné, jako levhart, a mělo na svém hřbetu čtyři křídla ptactva; to zvíře mělo i čtyři hlavy a byla mu dána vláda. Po tomto jsem ve viděních noci uviděl, že hle, čtvrté zvíře, děsivé a hrozné a nadmíru silné, jež mělo převeliké zuby ze železa a požíralo a drtilo a zbytek svýma nohama rozdupávalo; a to se lišilo ode všech zvířat, jež byla před ním, a mělo deset rohů. Jal jsem se stran těch rohů uvažovat, a hle, mezi nimi vzešel další, malý, a tři z předchozích byly před ním vyvraceny, a hle, na tomto rohu oči jako oči člověka a ústa mluvící příliš veliké věci. Hleděl jsem, až než byly přistaveny trůny a usedl Pradávný dní; jeho oblečení bylo bílé jako sníh a vlas jeho hlavy jako čistá vlna, jeho trůn – plameny ohně, a jeho kola – hořící oheň, z jeho strany proudila řeka ohně, tisíc tisíců ho obsluhovalo a deset tisíc desetitisíců stálo před ním, zasedl soud a byly otevřeny knihy. V tom jsem se jal hledět, z příčiny hlasu příliš velikých řečí, jež promlouval ten roh, jal jsem se hleděti, až než to zvíře bylo zabito, i bylo jeho tělo zničeno, neboť bylo odevzdáno planutí ohně. A zbytek těch zvířat – jejich vládu odňali, ale stran jejich životů jim bylo až do času a doby dáno prodloužení. I uviděl jsem ve viděních noci, že hle, s oblaky nebes se jal přicházet jakoby syn člověka, i došel až k Pradávnému dní a dali mu před něho přistoupit a byla mu dána vláda a čest a kralování, aby mu všechny národnosti, rody a jazyky sloužily; jeho vláda – vláda věčná, jež nebude odcházet, a jeho kralování, to nemůže být zrušeno. Můj duch byl zraněn – můj, Danielův, – v prostřed těla, a vidění mé hlavy mě zneklidňovala;“  (Daniel 7:2-15) /plnění zhruba od roku 600 př.n.l. – do dnešních dní/

   Toto Daniel uviděl ve svém snu a nebyl schopen pochopit, co mu je tím snem dáváno na vědomí. Jak dále popisuje, pravděpodobně byl stále ve svém živém snu, když se začal dotazovat.

    „přistoupil jsem k jednomu ze stojících tam a vyprošoval jsem si od něho pravdivé vysvětlení stran tohoto všeho. I řekl mi a dával mi na vědomí výklad těch věcí:“  (Daniel 7:16)

   Kdo byl ten, jehož žádal o vysvětlení? Protože se ve svém vidění dostal do nebe, žádal o pochopení stojícího anděla. Ten mu předal vysvětlení. Přesto nebylo vysvětlení zapsáno celé, protože zdůrazňuje hned v prvním verši, že zapsal podstatu. Co to znamená? Že V ČASE KONCE, budeme v tomto snu rozumět úplně všemu.

    „Tato převeliká zvířata, ona, jež jsou čtyři, jsou čtyři králové; budou povstávat ze země,“ (Daniel 7:17) /splnění zhruba od roku 600 př.n.l./

    Jak to, že ze země, když vycházejí z moře? Je to proto, že vychází z moře lidstva. Lidstvo je přirovnáno k rozbouřenému moři. Ve Zjevení 17:15 jsou vody přirovnány k masám lidí. V Izaiášovi 57:20 pak čteme toto:

    „Ale ničemní jsou jako moře, které je rozbouřené, když není schopné se uklidnit, jehož vody vyhazují vzhůru chaluhy a bláto.“

   Toto rozbouřené moře toužící po všem špatném, vyvrhuje ve svém čase, v období okolo roku 600 př.n.l., na světovou scénu čtyři království. Stejně jako v Nebukadnecarově snu o soše, jsou vidět stejné velmoci. Jejich zesílení a postavení začíná právě okolo roku 600 př.n.l.. Ač mnohé začaly působit dříve, byly to zpočátku malé regionální říše a jejich vzestup začal až v těch letech. Toto si prosím zapamatujte, pak můžete pochopit, proč je Zjevení 13. kapitola popsána podobně. I zde moře vyvrhuje prapodivné zvíře v určitém časovém období; v roce 1945.

    Anděl říká, že jsou to králové, což by znamenalo, pokud budeme myslet tělesně, že je to jeden panovník. Vzpomeňte si ale na naše slova, kde jsme hovořili o tom, co udělal Octavián s dětmi Kleopatry a Antonia. Slovo králové má tedy význam dynastie. Která je ta první? Než si na to odpovíme, dejme ještě prostor andělovi.

    „ale kralování budou muset převzít svatí Nejvyššího a budou kralování zaujímat až po věčnost, ano, až po věčnost věčností.“ (Daniel 7:18) /splnění při zaznění sedmé trubky z knihy Zjevení/

   Pokud si pamatujete na Nebukadnecarův sen, byl ukončen stejnou myšlenkou. Tyto dynastie nakonec nahradí Boží království. To jsou ti svatí Nejvyššího. Tím nejvyšším je Jehova Bůh. Srovnej s Izaiášem 43:10-11.

   Prvnímu králi, nebo-li dynastii, je dáno srdce člověka. Byl jako lev a měl orlí křídla. Pokud víme, že hlava ze zlata byl Nebukadnecar, jeho dynastie, tak i toto zvíře tuto dynastii symbolizuje. Lev je pán zvířat, je také chápán jako někdo, kdo touží po slávě. Chce být sluncem ve společnosti. To z něj může učinit, když toho dosáhne, pyšného člověka. Má orlí křídla, dokáže se tedy na svou kořist dívat z výšky, tak jako orel, když oběť sevře, tak ji nepustí a uzamkne ve svých drápech. Přesně toto bylo babylonské království, když sevřelo, tak nepustilo. Proto je jeho vláda podobná feudálním vládcům, kteří své obyvatelstvo drželi na svém místě a to nesmělo, pokud pán nerozhodl, se ani vdát či oženit nebo opustit místo svého pobytu.

   Srdce člověka získal Nebukadnecar na konci svého života a několikrát jej prokázal i před tím, když uznal a poklonil se před nebeským Otcem, kdy dal svým výnosem po celé říši na vědomí, že ač uctíval Satana, Marduka, tak uznal, že Bůh Daniele a jeho tří přátel je vyšší, než tento zločinec. Srdce člověka tedy znamenalo, že měl pokoru. Tu k Otci Jehovovi prokazovali i ostatní, jenž po něm vládli, až na toho posledního, který byl zvážen jako nedostatečný a jeho království připadlo Médům a Peršanům. Srovnej s celou kapitolou 5. knihy Daniel. Doba působení proběhla v letech 605-539 př.n.l..

   Druhé zvíře byla Médo-Perská dynastie. Ta byla jako medvěd. Velmi silná a brala si, na co měla chuť. Systém vlády byl kastovní. Ta tři žebra v zubech znamenala, že tato říše ovládala tři království, která byla v její moci. Babylon, Judeu a Egypt. Proč Egypt? Protože Kambýses II odnesl při svém tažení všechny jejich bohy na svůj hrad Šušan. Ty Egyptu vrátil až Ptolemaios IV. Období zahrnuté v tomto zvířeti trvalo od roku 539 do 331 př.n.l..

    Třetí zvíře bylo Řecko. Jak Daniel správně viděl, mělo zprvu čtyři hlavy a čtyři křídla. Jak už víme, tak dvě hlavy a ty dvě křídla byly méně významné, neboť jejich dynastie časem splynuly do dvou. Když však Řecko začalo vládnout, byly ty hlavy a křídla čtyři. Křídla symbolizovala, jakou velkou rychlostí se při svém dobývání zemí pohybovalo; téměř letělo vzduchem. Proto bylo také napsáno, že je podobné levhartu. Ten je nejrychlejším suchozemským zvířetem. Když loví, tak vyvine neuvěřitelnou rychlost 60 km/hod. Přesně tak působily výpady dynastií Řecka. Jedná se o období v letech 333-64 př.n.l.. U krále Jihu bylo toto období prodlouženo na Ptolemaiovcích do roku 30 př.n.l..

    Daniele velmi zajímalo to čtvrté, a zvláště pak ten poslední malý roh. To čtvrté bylo velmi děsivé, mělo zuby ze železa. Lišilo se od těch ostatních. Jak? Vzpomeňme si, že Řím toužil být republikou. Když si Řím podmaňoval Řecké dynastie Seleukovců a Ptolemaiovců, tak jeho formu vlády tvořily triumviráty. V prvním padli Seleukovci a ve druhém Ptolemaiovci. Vzpomeňte si na to, co anděl řekl u zániku Seleukovců. Že už se tento král Severu neobjeví. Ale u krále jihu nic takového neříká. Že by se nám ta dynastie někde schovávala? Nechme se překvapit.

    Řím skutečně drtil a zašlapával vše kam šlápl. Celé dějiny Říma mají až do dnešní doby prvky železa. To, co praktikoval, byla politika, kterou známe pod heslem: „ROZDĚL a PANUJ„. V tajných společnostech tomuto principu říkají: „TEZE a ANTITEZE„. Princip je v tom, že v oblastech svých zájmů si najdou svoloč, která se nechá koupit. Za slíbené peníze a relativní moc, zradí tato svoloč, která si nechá říkat elita národa, skutečné potřeby svých národů, spoluobčanů. Král Severu i král Jihu má v tomto způsobu řízení tisíciletou praxi.

   Nejsmutnější na tom je, že oni řídí jak opozici, tak vládu. To si ještě ukážeme v dalších částech knihy. Co si prosím musíme uvědomit, že svět patří Satanovi, který vás všechny chce zničit. Co umí dokonale, je způsob, jak napodobovat řízení, které mu ukázal Otec Jehova, a zneužít tento způsob pro své zájmy. Když přišel Josef, syn Jákobův, do Egypta, učinil pro faraóna ze všech egypťanů otroky. Tehdy to bylo pro zachování Egypta, jeho přežití. Satan to však chce využít pro vaše zničení. Jehova Bůh během sedmi let hladomoru pomohl egypťanům skrze Josefa, aby se téměř všichni stali faraónovými otroky výměnou či prodejem svého majetku za jídlo z faraónových sýpek, které byly během předchozích velmi úrodných sedmi let [opět] na podnět Josefa pod vedením pravého a živého Boha, více než dostatečně zaplněny. Toto napodobování je i cíl Satanův, který chce toto učinit skrze dluh, který se už nyní nedá splatit a uvede národy do područí Osmého a posledního krále, krále Severu.

One thought on “Kapitola 14.

Comments are closed.